Co přinesla letošní Právní konference?

Seč je již tradičně spojena s Právní konferencí a tím i účastí mnoha odborníků. Ani tento rok se nestal výjimkou a konference se zúčastnili takové osobnosti jako například Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a řada dalších významných jmen.

O čem se nejvíce diskutovalo a jaké nové informace přinesli řečníci účastníkům, se vám pokusíme přiblížit v následujícím článku.

Stavební zákon byl špatně připraven, relevantní a praxí podložené připomínky řady odborných organizací jako je Svaz, Sdružení místních samospráv ČR nebo Asociace krajů nebyly vůbec brány v úvahu, a ještě nás velmi zaměstná.

— Martinu Netolickému, hejtman Pardubického kraje

Právní konferenci zahájila výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR (Svaz) Radka Vladyková, která přivítala přítomné a představila následující řečníky.

Předala slovo panu hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému, jenž se po krátké zdravici ve svém vstupu věnoval otázce nového stavebního zákona.

Jednoznačně deklaroval svůj kritický pohled na novou právní úpravu stavebního práva a kupříkladu poznamenal, že vybavení nových stavebních úřadů má být hrazeno z Národního plánu obnovy, tedy z peněz určených na obnovu ekonomiky členských zemí Evropské unie po covidové epidemii, což nevnímá jako vhodné řešení.

Stavební zákon byl špatně připraven, relevantní a praxí podložené připomínky řady odborných organizací jako je Svaz, Sdružení místních samospráv ČR nebo Asociace krajů nebyly vůbec brány v úvahu, a ještě nás velmi zaměstná,“ konstatoval ve svém vstupu.

Dalším vystupujícím byl místopředseda Svazu, předseda Komory statutárních měst a primátor města Olomouce Miroslav Žbánek, který pozdravil účastníky konference i za nepřítomného předsedu Svazu Františka Lukla.

Po vstupu pana primátora bylo již konferenční dění předáno do rukou právníků a legislativců.

Prvním přednášejícím byl Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. Úvodem poděkoval za možnost vystoupit na právní konferenci.

Otevřená a přátelská diskuze je pro mě velká příležitost získat informace přímo z území, přímo od starostů,“ řekl při zahájení svého vstupu. Celou prezentaci Petra Vokáče na téma „Nová legislativa ve vztahu k obcím“ i další následující přednášky najdete v elektronické podobě na webové stránce Svazu v rubrice Akce/Právní konference/Aktuální ročník.

My se pokusíme níže přiblížit z jednotlivých vystoupení to nejpodstatnější.

Jak jsme již zmínili, blok vystoupení v první polovině čtvrtečního dopoledne byl věnován nové legislativě ve vztahu k obcím, čemuž se věnoval ve svém příspěvku jak už jmenovaný Petr Vokáč, tak i ředitel Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Miroslav Veselý.

V jeho prezentaci se přítomní mohli dozvědět o nejčastějších pochybeních obcí při výkonu samostatné působnosti. Sbírku právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů představil Jakub Joklík, jenž byl rovněž zástupcem Ministerstva vnitra (MV). Významný prostor ve vstupu Petra Vokáče získaly i dobrovolné svazky obcí (DSO).

Přiblížil přípravy nového návrhu novely zákona o obcích, který by lépe ukotvil fungování dobrovolných svazků obcí, zejména možnost sdílení úředníků při výkonu samostatné i přenesené působnosti.

Za vzor spolupráce byl zástupci ministerstva uveden projekt Svazu Centra společných služeb. V diskuzi zazněly otázky hlavně na financování činnosti DSO, které zástupci MV slíbili dále diskutovat se zástupci Svazu a DSO.

Druhý blok prvního dne konference byl věnován dopadům nové odpadové legislativy.

Přednášky na toto téma byly předneseny ze strany Štěpána Jakla z Ministerstva životního prostředí (MŽP), starostky obce Sudice Olgy Dočkalové, která mluvila ve svém příspěvku o všech možných situacích, se kterými se starostové při řešení odpadového hospodářství potýkají.

Dalším vystupujícím byl Jakub Joklík z MV, jehož vstup obsahoval souhrn odpadových vyhlášek.

Evergreenem, který se prolínal vystoupeními všech řečníků, byla problematika nastavení místních poplatků za komunální odpad. Vzhledem k blížícímu se termínu, do kterého musí obce vydat odpadovou vyhlášku dle nové legislativy, nepřekvapí, že o téma byl i mezi návštěvníky konference značný zájem a na závěr se rozpoutala živá diskuze.

Nechyběly dotazy k možnostem zpoplatnění odpadů z rekreačních nemovitostí či volbě vhodné formy poplatku. Během vystoupení i následné debaty došlo k objasnění mnoha palčivých otázek týkajících se teoretického i praktického nastavení poplatků za odpad.

Celým “odpadovým” blokem provázel místopředseda Svazu Pavel Drahovzal, který se oblasti odpadového hospodářství již mnoho let odborně věnuje.

Posledním vystupujícím v dopoledním bloku byl Tomáš Auer z KVB advokátní kanceláře. Upozornil na novou rubriku právní poradny k odpadové legislativě a promluvil o možnosti nastavení výše poplatku za odpady s využitím elektronické aplikace.

Odpolední blok byl věnován otázce rekodifikace stavebního práva. Představit legislativní změny, novou soustavu stavebních úřadů a jejich vyčlenění z obecních úřadů přišla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová.

Na její příspěvek reagoval stanoviskem Svazu jeho místopředseda Pavel Drahovzal. Zdůraznil, že Svaz v průběhu celého legislativního procesu zastával konzistentně negativní postoj k nové struktuře stavebních úřadů a vzniku Nejvyššího stavebního úřadu.

I přes následující živou diskusi nad dotazy přítomných starostů zůstalo mnoho zásadních otázek nezodpovězených, kupříkladu k přesunu stavebních úřadů a stávajících zaměstnanců z dosavadních stavebních úřadů.

Bouřlivý potlesk si zasloužil apel starostů na vyšší pokuty a důslednější postup vůči černým stavbám.

Blok k rekodifikaci stavebního práva byl následován blokem o školství.

Otázku, co čeká školy a jejich zřizovatele v právě začínajícím školním roce 2021/2022, zodpověděla ve svém příspěvku náměstkyně ministra školství Pavla Katzová.

Řeč byla nejen o protiepidemických opatřeních, ale především o Národním plánu doučování. Ten školám ze státního rozpočtu a z Národního plánu obnovy poskytne prostředky na personální i materiální náklady škol na aktivity, které pomohou vyrovnat následky pandemie ve vzdělání žáků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří také školní psychology a speciální pedagogy ve školách. Představena byla také pilotáž tzv. středního článku podpory, na které se aktivně podílí i předseda Školské komise Svazu David Šimek v okrese Svitavy.

Náměstkyně Katzová krátce zmínila i podporu investic, a to především nový investiční program Prstenec II., který podpoří výstavbu nových škol v celé republice, v jednom z podprogramů pak specificky výstavbu svazkových škol.

Zkušenosti s výstavbou svazkové školy Panská pole následně přednesl místostarosta obce Podolanka a advokát z PRK Partners Roman Pečenka. Zevrubný právní rozbor vztahu školy a zřizovatele s řadou doporučení představil Robin Mlynář z KVB advokátní kanceláře.

Z pohledu ředitele školy jej svým příspěvkem doplnila ředitelka Základní školy Bohumila Hrabala v Praze 8 Irena Trojanová.

Paní ředitelka apelovala především na aktivní podporu škol ze strany zřizovatelů. Všechny odstíny spolupráce zřizovatelů a vedení škol následně doplnili diskutující účastníci konference.

Páteční blok přednášek zahájil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna. Ve svém vystoupení se podrobně věnoval změnám v procesu zadávání veřejných zakázek.

V prvé řadě upozornil na změnu zásad zadávání veřejných zakázek, jejichž účinnost nastala dnem 1. 1. 2021, a to povinnost zohlednit při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele tehdy, pokud je to vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky možné, sociální aspekty, enviromentální aspekty a inovace.

Upozornil, že nové zásady dopadají na všechny veřejné zakázky a promítají se do všech stádií zadávacího řízení. Dalším tématem pana předsedy byl zákon o evidenci skutečných majitelů a upozornil na změnu platnou od 1. 6.2021.

Dle zmíněné novely je třeba zjišťovat skutečného majitele i u zadávacích řízení zahájených před nabytím účinnosti novely, a to z evidence skutečných majitelů, jejímž správcem je Ministerstvo spravedlnosti.

U zahraničních právnických osob je dána povinnost analogicky k právnickým osobám českým a zdůraznil, že nelze jako náhradu akceptovat čestné prohlášení, avšak je třeba předložit výpis z evidence právnických osob daného státu. Upozornil na institut možnosti zrušení závazku v případě, vyjde-li najevo, že údaje ve zmíněné evidenci byly nepravdivé.

Následně se věnoval podmínce účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin a změnám, jež nabydou účinnosti od 1. 1. 2022, a to tzv. pozitivní diskriminaci ve vztahu k místních a regionálním potravinám, potravinám unijních režimů jakosti a produktů ekologického zemědělství. Zdůraznil, že se jedná o možnost, nikoliv povinnost. Podrobně se zmínil k novele zákona o zadávání veřejných zakázek dle sněmovního tisku č. 1099.

Po předsedovi Mlsnovi se ujala slova místopředsedkyně ÚOHS Markéta Dlouhá. Její prezentace byla věnována přestupkům dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zdůraznila nutnost naplnění formálního znaku přestupku, tj. že protiprávní jednání musí být v rozporu s povinností zákona o zadávání veřejných zakázek. Musí být dále definováno jako přestupek, přičemž současně musí být naplněn materiální znak přestupku, tedy, že jednání musí být společensky škodlivé.

Ve svém vstupu se dále věnovala otázce doručování vyjádření a dokumentace o zadávacím řízení a jejich základními východisky. Zdůraznila, že nedoručení dokumentů o zadávacím řízení ztěžuje výkon dozoru a pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je dokumentace o zadávacím řízení podkladem pro ověření souladu postupu zadavatele se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Poslední část bloku věnovaného zadávání veřejných zakázek byl realizován Ingrid Štegmannovou, státní tajemnicí z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a Leonou Gergelovou Šteigrovou, vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které se věnovaly vybraným otázkám odpovědného veřejného zadávání s ohledem na aktuální praxi.

Ve svých vstupech uvedly nejen teoretické příklady, ale zdůraznily i na příkladech z aplikační praxe vhodné postupy.

Další část pátečního bloku přednášek byla věnována specialitě v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to veřejným zakázkám při výběru pojišťovny.

Mezi přednášejícími byli Roman Pečenka, advokát z PRK Partners, Lucie Jendrejovská, právnička ze SATUM CZECH s. r. o., pojišťovací a makléřské společnosti, a Zdeněk Přibyl, ředitel oddělení majetkových rizik z téže společnosti, a Jan Pončík, vedoucí Oddělení speciální likvidace majetku a odpovědnosti Kooperativa pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, kteří krok po kroku rozebrali postup při výběru té správné společnosti a různá možná rizika s tím související.

Závěr konference byl pak věnován otázce architektonické soutěže a veřejným zakázkám ve vztahu k nim.

Na toto téma vystoupil Tomáš Hrstka, advokát z KVB advokátní kanceláře, Eva Faltusová a Milan Svoboda z České komory architektů, Jan Malík, starosta města Příbor a Vojtěch Sosna z Atelier bodu architekti s. r. o. Ve svých výstupech uvedli i konkrétní příklady realizace v České republice.

Šestá právní konference přinesla řadu diskusí i neformálních debat zejména na téma praktických dopadů nového stavebního zákona či jak nastavovat podle nové odpadové legislativy poplatky za komunální odpad.

Velkým tématem byla rovněž otázka vztahu zřizovatelů a ředitelů škol. Středem zájmu se rovněž stala otázka zadávání veřejných zakázek ve světle nové právní úpravy, která je pro řadu starostů a starostek zásadní.

Mimo odborných informací nabídla proběhlá konference účastníkům i možnost setkat se s kolegy a probrat s nimi nejnovější problematiku jejich každodenní práce. Konference ale nabídla i možnost krátkého odpočinku, neformálních setkání a navázání kontaktů.

Ostatně není nad sdílení nejen dobré praxe, ale i té špatné se svými kolegy. Hotel Jezerka poskytl veškerý komfort včetně řady sportovního vyžití, spolupořadatel KVB advokátní kancelář odvedl jako vždy výbornou práci.

Děkujeme i všem partnerům konference, kterými letos byli D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, EKO-KOM, a. s., EMPEMONT s. r.o., SATUM CZECH s. r. o. a v neposlední řadě je velký dík věnován KVB advokátní kanceláři s.r.o.

Nezbývá než na závěr dodat: TĚŠÍME SE ZA ROK NA VIDĚNOU.

Zdroj: