Dotace pro 440 ISVS, eGovernment a kybernetickou bezpečnost

Ivan Bartoš: Pro nové období IROP 2021 – 2027 máme schváleno 117 mld. Kč. První výzva bude vypsaná ještě v červenci

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, v dalším období opět podpoří dopravu, vzdělávání, zdravotnictví, ale i sociální bydlení a mnohé další projekty. V červenci byl totiž schválen Programový dokument IROP pro nové programové období 2021 – 2027 v celkové částce 117 mld. korun.

Díky dotační podpoře z IROP máme dále v plánu pořídit zhruba 440 informačních systémů veřejné správy

— PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., Ministr pro místní rozvoj

„Podpořeno by mělo být 1 400 škol a školských zařízení, v sociální oblasti bude k dispozici sociální bydlení pro více než 5 000 osob v sociální nouzi a pro více než 9 000 osob nové nebo modernizované kapacity sociálních služeb.

Vzniknou také nová a zmodernizovaná zdravotnická zařízení pro více než 900 tisíc pacientů,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Díky dotační podpoře z IROP máme dále v plánu pořídit zhruba 440 informačních systémů veřejné správy, 1 tisíc kusů techniky pro integrovaný záchranný systém, dojde k výstavbě, rekonstrukci či modernizaci 390 km silnic II. třídy a bude podpořeno 450 hektarů zelené infrastruktury ve veřejném prostranství měst a obcí,“ dodává Ivan Bartoš.

Po schválení Programového dokumentu následoval první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti Evropské komise, regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací. Výsledkem jednání bylo schválení kritérií hodnocení projektů a systém hodnocení projektů IROP. Schválen byl i harmonogramu výzev pro rok 2022.

Na konci července se tak mohou žadatelé o dotaci připravovat na vyhlášení prvních výzev. Konkrétně první výzva bude vyhlášena 28. 7. 2022 a bude zacílena na rozvoj knihoven.

Celková alokace programu je 4,8 mld. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V přepočtu se jedná o přibližně 117 miliard korun, které IROP v následujících letech rozdělí na projekty v oblastech, jako je např. eGovernment a kybernetická bezpečnost, integrovaný záchranný systém, zelená infrastruktura měst a obcí, silnice II. třídy, vzdělávací infrastruktura, sociální služby a bydlení, zdravotnictví, památky, muzea, knihovny, nebo čistá a bezpečná mobilita.

Veronika Hešíková M.A.,
Tisková mluvčí MMR
Email: Veronika.Hesikova@mmr.cz


Informace k IROP 2021-2027 – eGovernment a kyberbezpečnost

Cílem této oblasti je rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a umožnit využívání přínosů digitalizace všemi skupinami. Přispět k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě. Celková částka na projekty: 12,4 mld. Kč

Informace, které by měli žadatelé vědět:

  • projekt musí být inovativní ve smyslu nových funkcionalit informačních systémů, které před realizací projektu neexistovaly.

Příklady projektů:

  • realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti, např. nástroj pro ověřování identity uživatelů, nástroj pro řízení přístupových oprávnění, šifrování dat a další;
  • portál obce umožňující občanovi vést si svůj profil občana obce, veškerá podání vůči obci na jednom místě, provázanost s Portálem občana;
  • pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových informačních systémů, základních registrů, dobudování potřebné infrastruktury
  • vybudování státního datového centra, služby na úrovni SW platforem a na úrovni aplikací.

Podrobně viz: IROP 2021-2027 – eGovernment a kyberbezpečnost


Zdroj:


Zaregistrujte se na bezplatnou virtuální konferenci k nové legislativě EU pro povinné zavedení kybernetické bezpečnosti EU – NIS 2.