Informace k prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil souhrnný materiál k prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů.

Komu, kdy a jakým způsobem musím prokazovat svou totožnost? Jaké moje osobní údaje přitom mohou být zaznamenány? Kdo je oprávněn pořídit kopii mého průkazu totožnosti? Odpovědi nejen na tyto otázky jsou součástí přehledného materiálu, který Úřad pro ochranu osobních údajů vytvořil a který je k dispozici níže ve formátu PDF.

Vzhledem ke zneužitelnosti občanského průkazu a cestovního dokladu ke krádeži identity fyzické osoby stanovují příslušné zákony zákaz pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie těchto průkazů bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

— Úřad pro ochranu osobních údajů

Co všechno se v dokumentu dozvíte?

  • Co všechno je bráno jako průkaz totožnosti.
  • Podle jaké legislativy, kdy a jak je občan povinen prokázat svou totožnost orgánům veřejné moci.
  • Podle jaké legislativy, kdy a jak je občan povinen prokázat svou totožnost vůči dalším fyzickým a právnickým osobám.
  • Kdy a jak je potřeba prokázat totožnost v dalších soukromoprávních vztazích.
  • Za jakých podmínek, kdy a jak je možné pořizovat fotokopie průkazů totožnosti.
  • Co znamená “zásada minimalizace”.
  • Jak probíhá zpracovávání údajů z občanského průkazu, co přesně na něm lze najít a jak tyto informace dále využívat.
Shrnutí:

Každý, kdo je požádán o to, aby umožnil pořídit kopii svého průkazu totožnosti, by se tak měl v prvé řadě dotázat, zda je požadavek vznášen na základě zákona, či zda má jít o pořízení kopie na základě dobrovolného souhlasu, jaké jsou pro to důvody a jaké jsou důsledky odmítnutí.

Může se dotázat, zda je pořízení kopie pro ověření jeho totožnosti nezbytné, např. pokud není možné předložení originálu dokladu v osobním styku k nahlédnutí.

Měl by si být také vědom, že k projednání stížnosti na neoprávněné pořízení kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Případné porušení zásady minimalizace ukládáním kompletních kopií dokumentů do evidence fyzických osob je již porušením GDPR, k jehož posouzení je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ke stažení:

Zdroj: