Informační systém projektových záměrů​ spouští ostrý provoz

Ministerstvo pro místní rozvoj v letošním roce spustilo Informační systém projektových záměrů​ (ISPZ) a to již 31. srpna 2021.

Výhodou nového systému je mimo jiné uchovávání v rámci jednoho centrálního systému.

Tento systém by měl obcím, městům, krajům, ale také dalším institucím a orgánům zpřehlednit a zjednodušit nejen průběžný sběr projektových záměrů, ale především jejich správu v současnosti a budoucnosti a to včetně snadné aktualizace údajů.

— Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více informací i samotný přístup do systému naleznete na:

Obce, města, kraje, ale i další subjekty byly v minulosti opakovaně tázány různými státními institucemi a dalšími aktéry na své priority, plány a připravené projekty.Takovýto sběr zpravidla probíhal ve velmi krátkém časovém úseku a na obcích byl problém tato data včas dodat.

Sesbíraná data navíc byla jen málokdy systematicky zpracována, zanalyzována a zejména vyhodnocena.

Rovněž v minulosti docházelo pouze k velmi omezenému sdílení informací mezi jednotlivými institucemi, čemuž má ISPZ předcházet.

O čem tedy ISPZ je?

 • ISPZ si klade za cíl stát se rozsáhlým zdrojem informací, které odráží aktuální potřeby území.
 • MMR jakožto autor tohoto systému si od něj rovněž slibuje zásadní roli při tvorbě strategických dokumentů.
 • Přislíbeno také je využití informací v ISPZ uvedených pro nastavení dotační a regionální politiky na regionální i národní úrovni.
Aktuální data v ISPZ

 • ISPZ nyní obsahuje informace ze sběrů projektových záměrů z předchozích let.
 • Napříkald se jedná o data ze sběru pro Národní investiční plán (NIP) z roku 2018​ – aktualizovaná data ze sběru pro NIP z roku 2018 a nové záměry, data z roku 2019 a dále zaktualizované stávající záměry i nové záměry pro NIP z roku 2020 (v roce 2020 probíhal sběr pro pouze města a kraje).
 • Sběry prováděly jednotlivé sekretariáty RSK
Vkládání záměrů do ISPZ není povinné, ale do budoucna se zvažuje například i případné zvýhodněním projektů zde uvedených.

Zároveň bude ISPZ využíváno i jako platforma odrážející absorpční kapacitu, lze tedy předpokládat, že ministerstva budou v budoucnu při nastavování svých dotačních titulů čerpat informace z tohoto systému.

Harmonogram prací na ISPZ:

Pilotní provoz do 31. 8. 2021

 • Prvotní fáze aktualizace záměrů a doplnění chybějících údajů
 • Odstranění neaktuálních záznamů
 • Čištění dat
 • Ladění chyb
 • Sběr nových projektových záměrů pro cestovní ruch
Oficiální provoz ISPZ od 31. 8. 2021

 • Průběžné udržování aktuálních dat o projektových záměrech
 • Využívání dat ze strany MMR a dalších rezortů
 • Analýzy dat, zaměření dotačních titulů, NIP aj.
Zdroj: