Vývoj Národního geoportálu územního plánování

Výhled dalšího vývoje Národního geoportálu územního plánování. Ministerstvo pro místní rozvoj prvního července spustilo Národní geoportál územního plánování (NGÚP).

Sbíhají se v něm veškeré výstupy z územně plánovací činnosti jako zásady územního rozvoje, regulační a územní plány nebo urbanistické studie. Přístup do geoportálu mají projektanti, stavebníci, samosprávy, stavební úřady, dotčené orgány i veřejnost.

V průběhu letních měsíců ho resort podle předem daného harmonogramu i zpětné vazby uživatelů doplní a rozšíří o další funkcionality.

V rámci NGÚP funguje mapový portál mapy.gov.cz, který uživatelům umožňuje zobrazení územních plánů online. Jeho prostřednictvím budou mít také přístup k mapovým podkladům státních organizací jako například České geologické služby, Ministerstva zemědělství a dalších. Geoportál je přístupný také z mobilních zařízení, podmínkou je připojení k internetu.

V současné chvíli NGÚP umožňuje validaci územního plánu a jeho změn oproti jednotnému standardu (formát shapefile). V případě kompletních dokumentací můžete jeho prostřednictvím provést plnou kontrolu. U změn dokumentací umožňuje kontrolu částečnou.

Jde například o:
 • přítomnost povinných standardních vrstev
 • přítomnost standardních atributů ve standardních vrstvách
 • kontrola povolených hodnot ve standardních atributech
 • kontrola topologické správnosti a čistoty standardních vrstev
 • kontrola souladu polohových vztahů mezi standardními vrstvami

Po úspěšné validaci je možné data importovat do geodatabáze NGÚP a zobrazit územní plán nad zvolenou podkladovou mapou. Postupem času se prostřednictvím geoportálu naplní cíl vytvoření takzvané bezešvé mapy ČR. Mapové komponenty využívají produkty Esri a podporují i další služby jako například přidání vrstvy ze souboru shapefile v S-JTSK nebo připojení služby ArcGIS Server, WMS a WMTS.

Agendový informační systém geoportálu umožňuje doručení datové zprávy do centrální datové schránky MMR určené pro územní plánování. Poté se zpráva manuálně nebo automaticky přiřadí příslušnému spisovému uzlu, kterým může být například konkrétní ministerstvo, kraj nebo obec s rozšířenou působností.

Na veřejnou část geoportálu je možné zveřejnit jakýkoli dokument územního plánování, ať už jde o textovou nebo grafickou část. Systém zároveň generuje URL odkaz, pod kterým bude ke stažení.

Společně s dodavatelem společností SEVITECH, a.s., Ministerstvo pro místní rozvoj dodá v průběhu léta a podzimu další funkcionality. Protože se jedná o webovou aplikaci, dojde k přidání prostřednictvím aktualizací mimo běžné pracovní hodiny.

 

Červenec
 • zavedení uživatelských rolí a oprávnění v agendovém informačním systému a s tím spojený oběh dokumentů (třídění, podepisování, schvalování)
 • evidence zástupců pořizovatele
 • optimalizace validačního nástroje
 • podpora formátu dxf
 • validace a import vymezeného zastavěného území do NGÚP
 • žádost o udělení oprávnění k výkonu k územně plánovací činnosti včetně prodloužení oprávnění, žádosti o změnu údajů v seznamu, prohlášení o ukončení činnosti

 

Srpen
 • zápis a změny zobrazení seznamu oprávněných investorů na veřejné části geoportálu
 • třídění dokumentů podle cizího a vlastního původu
 • schvalování, podepisování a odesílání vlastních dokumentů
 • rozdělovník adresátů
 • přijetí připomínek v agendovém systému k návrhu územně plánovací dokumentace prostřednictvím elektronického formuláře
 • základní kategorizace a evidence vypořádání v agendovém systému
 • podání připomínek k návrhu územně plánovací dokumentace
 • podání podnětu na pořízení územní studie
 • návrh na pořízení změny územně plánovací dokumentace

 

Září
 • podrobná správa přijatých připomínek včetně exportu a šablon pro vyhodnocení
 • přidání šablon oznámení nebo předložení návrhu a dalších dokumentů do agendového informačního systému
 • validace a import zásad územního rozvoje do NGÚP

MMR také připravuje naplnění geoportálu už existující dokumentací, která je v souladu s jednotným územním standardem. NGÚP najdete na tomto odkazu. Pravidelně aktualizovaná příručka je přístupná zde.

Zdroj:

K tématu: