I se Státní báňskou správou můžete komunikovat elektronicky

Potřebuje převézt výbušninu, uspořádat ohňostroj, chcete se stát pyrotechnikem? Státní báňská správa (SBS) zavedla možnost elektronické komunikace s orgány státní báňské správy (SBS) prostřednictvím Veřejného portálu SBS.

Nově je tak všem hornickým organizacím i podnikajícím fyzickým osobám umožněno podávat většinu žádostí a (o)hlášení elektronicky.

 

Veřejný portál SBS je vytvořen tak, aby byl co nejjednodušší a zároveň nejefektivnější.

Český báňský úřad

Veřejný portál SBS je napojen na nový interní agendový informační systém (AIS) SBS, díky čemuž mohou být podání učiněná přes portál zpracovávána oprávněnými úředními osobami na ČBÚ i OBÚ efektivněji, neboť se údaje z žádostí i (o)hlášení automatizovaně načítají přímo do interního informačního systému, kde dochází k jejich dalšímu zpracování (vedení řízení o žádosti, promítnutí údajů z pololetních hlášení k povolení obchodu s výbušninami atd.).

V současnosti jsou na Veřejném portále SBS zpřístupněny tyto agendy:

  • Správa dobývacích prostorů (DP)
  • Povolování hornické činnosti (HČ) a činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ)
  • Schvalování tvorby a povolování čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace, na důlní škody a na nakládání s těžebním odpadem (TO)
  • Nakládání s TO a provoz úložných míst TO
  • Oprávnění a osvědčení
  • Správa výbušnin
  • Povolování ohňostrojných prací
  • Prekurzory výbušnin

Portál nabízí své služby bez nutnosti registrace, umožňuje však i přihlášení – buď prostřednictvím e-identity (s využitím elektronického občanského průkazu), nebo pomocí autentizační služby IS datových schránek.Přihlášení k portálu zabezpečeným způsobem nabízí výhodu v předvyplnění známých údajů (identifikace osoby) do formulářů podání a možnosti sledování stavu vyřizování podání v sekci „Moje podání“.

Podání učiněná bez přihlášení uvedenými cestami je v souladu s platnou legislativou nezbytné doplnit dodáním listinné podoby podání. I v tomto případě však zůstává nespornou výhodou možnost automatizovaného načtení údajů podání do interního systému SBS.

Veřejný portál SBS je projektován tak, aby přímo podatele navedl, co musí být předmětem příslušného podání. Formuláře jsou interaktivní, což znamená, že v případě zadání nesprávné hodnoty se buňka s textem zbarví do červena a zobrazí se textová informace specifikující vadu v podání.

Samozřejmostí jsou i různé „našeptávače“ s výběrem, který dokončí hodnoty zadané v příslušné kolonce např. dle celostátních číselníků nebo specifických oborů hodnot využívaných v dané agendě.

K formuláři lze připojovat i různé přílohy, které jsou nezbytnou součástí podání (plán otvírky, přípravy a dobývání, plán využívání ložiska, mapová dokumentace …). Maximální velikost příloh je nastavena na 17 MB, aby bylo možné zprávu elektronicky doručit emailem nebo datovou zprávou (v případě větší velikosti příloh je žádoucí vyřešit jednoduše takovou situaci ve spolupráci s příslušným báňským úřadem).

Některé parametry či informace lze zadat buď přímo do formuláře, nebo v souboru s definovanou strukturou, ze které lze data automatizovaně načíst do interního AIS.

Vzory pro jednotlivé přílohy lze stáhnout v příslušné agendě a poté připojit k žádosti. Tyto eventuality ocení především organizace, u kterých by z důvodů velkého počtu těchto informací vyplňování on-line zabralo velký čas.

Před odesláním podání je zkontrolováno, zdali formulář splňuje všechny požadavky stanovené předpisy, i zda jsou údaje správné po formální stránce (např. formáty čísel, dat, adresní údaje atp.).

SBS je mimo jiné i prostřednictvím svého Veřejného portálu veden snahou přiblížit veřejné služby všem, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu. Veřejnost může nově podávat žádosti či (o)hlášení přímo z kanceláře nebo „tepla domova“.

Jedná se o oboustranně efektivní elektronickou komunikaci, neboť data, která jsou zaslána orgánům SBS Veřejným portálem, jsou ve formátu, který umožňuje oprávněné úřední osobě (pracovníku ČBÚ a OBÚ) provést snadno kontrolu, zda jsou údaje správné po formální stránce, a provést například identifikaci účastníků řízení, kontrolu vlastníků pozemků v dotčeném území, a u žádosti týkající se například DP kontrolu správnosti podatelem vyplněných souřadnic jednotlivých vrcholů.

Proto lze očekávat, že bude tato služba využívána všemi, jak veřejností a organizacemi, tak i pracovníky SBS, jako nejlepší a jediná správná alternativa.

Pokud máte k portálu jakoukoli připomínku, námět nebo cokoli jiného, učiňte tak, prosím, na e‑mailové adrese dusan.havel@cbusbs.cz.

Zdroj: