Ministerstvo dopravy dostalo pokutu za nepřiměřené vyloučení dodavatele

Ministerstvo dopravy vyloučilo se zadávacího řízení společnost s odůvodněním, že nezaokrouhlila nabídkové ceny.

V rozhodnutí I. stupně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že zadavatel vyloučením společnosti porušil zásadu přiměřenosti, neboť požadavek na zaokrouhlení nabídkové ceny byl pouze formálního charakteru a nejednalo se o oprávněný důvod pro vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel tím ovlivnil výběr dodavatele.

Ministerstvo dopravy připravilo zadávací řízení na uzavření šestileté rámcové smlouvy na dodávky tabulek registračních značek, Společnost ELTODO, a.s. podala nabídku s nejnižší cenou, což zadavatel uvedl jako jediné kritérium hodnocení.

Přesto byla tato společnost vyloučena kvůli nezaokrouhlení částek za kus registrační značky ani předpokládaný počet tabulek ročně.

Zadavatelé by měli při vylučování dodavatelů reflektovat judikaturu Nejvyššího správního soudu a nepostupovat přehnaně formalisticky.

— Petr Mlsna, předseda ÚOHS

V červenci 2020 zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem „SPM – UTAL“ – sdružením společností SPM – Security Paper Mill, a. s., a UTAL Sp. z o. o.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna svým rozhodnutím ze 7. ledna 2021 zamítl rozklad podaný Ministerstvem dopravy a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, kterým byla zadavateli za spáchání přestupku uložena pokuta ve výši 200 000 Kč.

Zdroj: