Atestace dlouhodobého řízení má nová pravidla – napůl

V platnost vstoupila nová atestační vyhláška nahrazující skoro dvacet let staré principy.

Stane se atest skutečnou zárukou kvality, nebo půjde jen o další drahý papír? Na tohle má nová vyhláška odpovědět.

Pár dnů před letními prázdninami vydala Digitální a informační agentura novelizaci předpisu, podle kterého se řídí fungování atestací informačních koncepcí v ČR. Je jím Vyhláška č. 153/2024 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování … která začala platit již od pondělí.

Vyhláška upravuje to, jak akreditovaná atestační střediska mají posuzovat dlouhodobé řízení a to zejména informační koncepci úřadu podle zákona o informačních systémech veřejné správy.

Na tuto vyhlášku čekaly nejen úřady, které si musí zajistit atestaci svých koncepcí, ale i sama atestační střediska.

Vyhláška obecně říká, co atestační středisko smí posuzovat, přičemž platí, že nic jiného posuzovat vůči atestu nesmí.

Atestační středisko tak nesmí posuzovat shodu podle toho:

  • jak byla informační koncepce vytvořena,
  • zda si jí úřad psal sám,
  • zda využil dodavatelských služeb,
  • jak podrobný obsah koncepce má,
  • zda koncepce má mít 50 a nebo 300 stran.

Atestační středisko posuzuje pouze obsah a náležitosti a tedy věcný soulad s vyhláškou o dlouhodobém řízení, která udává strukturu IK co se týče jejího obsahu. Atestaci podléhá koncepce jako celek a není možno tedy vytrhávat jen některé aspekty dlouhodobého řízení, jak se tomu při atestacích dělo v minulosti.

 

Komentář redakce

Bohužel, dle našeho názoru ani tato vyhláška defacto nevyjasňuje, co a jak se má při atestaci kontrolovat.

Měla by existovat jednoznačná posuzovací pravidla, aby bylo jasné, kdy je IK v souladu a kdy jí třeba něco chybí.

Kupříkladu formální splnění struktury dle kapitol a podkapitol se sice posuzuje, ale není jasné, jak podrobné zakreslení architektury úřadu má v IK být respektive jaké záměry a projekty na rozvoj architektury má OVS činit.

To by přitom mělo být právě jádro posuzování, aby atesty nebyly zase jen formálním drahým papírem nic neříkajícím o kvalitě a rozsahu koncepce a přemýšlení úřadu při její tvorbě.

Ostatně původně měla vyhláška obsahovat také detailní přílohu s pravidly a oblastmi pro vyhodnocení za účelem posouzení souladu a následného vydání atestu, což se bohužel díky odporu z různých stran nestalo. DIA nicméně opatrně přislíbila alespoň nějaká posuzovací pravidla ještě vydat.

Bez toho nemají úřady stále jistotu, zda atest dostanou, ale především samotný atest nebude tak vypovídající, jak bychom si představovali.

A ještě jedna poznámka: Nejen my se ptáme, proč atestace vlastně zůstává, když věcně IK posuzuje OHA? Ale to je asi na jinou debatu.

EGdílna

K tématu: