Volby 2021: 2. díl – Jak se staví k reformě státní správy jednotlivé strany?

Volby se kvapem blíží a všechny strany i koalice vydaly své volební programy. Tedy deklarují, čemu se hodlají zaměřit v příštím volebním období.

Uplynulý více než rok s nemocí COVID-19 důsledně prověřil kvalitu české státní správy a naplno ukázal, co bylo zřejmé už dlouho.

Česká státní správa je neefektivní, pomalá a neschopná na odpovídající úrovni plnit ani jeden ze svých základních úkolů – neumí být sebevědomým odborným partnerem politikům při rozhodování (rozhodovat se dobře můžete jen na základě dobrých informací) a neumí zajišťovat občanům kvalitní a jednoduše dostupné servisní služby (vyřizovat cokoli na úřadech nemá být forma trestu). Ostatně na tento problém upozorňují experti dlouho.

Za kvalitu státní správy nese zodpovědnost vláda. Politici si nejméně ve vypjatých časech krize uvědomovali, že státní správa je zralá na reformu. Zjišťovali jsme pro vás, co konkrétně můžete v programech o nutné reformě nalézt.

 

Všechny strany a koalice se shodují ve svých volebních programech na jednom: Je potřeba snížit byrokracii, efektivizovat chod úřadů a posílit důvěru občanů v transparentnost veřejné správy.

— Redakce ISVS.CZ


ANO

ANO ve svém volebním programu deklaruje, že jejich cílem je profesionální veřejná správa, která je schopná pružně reagovat na očekávání občanů i nové trendy a výzvy. Řešení, jak toho dosáhnout, ale ANO nenabízí. A v téměř uplynulém volebním období, kdy bylo hnutí u vlády, řešení ani nenavrhlo, nepočítáme-li dílčí novely služebního zákona, které výhledy státní správy na profesionalizaci spíše uzavíraly.

Jediným a zároveň pozitivním příslibem volebního programu hnutí ANO, jak systémově zkvalitnit státní správu, je slib omezit nejvyšší úředníky funkčními obdobími a zavést pravidelná přesoutěžování vysokých pozic ve státní správě, což je důležitý krok k nastavení zdravého konkurenčního prostředí.

Sliby slučovat ministerstva a stavět vládní čtvrti nejsou skutečným řešením problémů, byť v sobě podvědomě nesou snahu řešit významnou brzdu efektivity státní správy, a tou je tzv. resortismus, tedy neschopnost jednotlivých ministerstev účinně spolupracovat. Boj proti resortismu a za účinnou spolupráci je třeba ale vést jinak – vytvořením skutečně odpovědného a stabilního vedení státní správy.

Chceme dál budovat stát, který funguje efektivně na celostátní, regionální i místní úrovni. Stát, který je pro občany srozumitelný a v maximální možné míře jim umožňuje účast na jeho správě,“ říká volební program ANO.

Výběr konkrétních bodů programu:

 • Přijmeme novelu zákona o státní službě, která by zavedla systém pravidelného soutěžení na nejvyšších úřednických postech. Nejvyšší úředníci budou mít výkon funkce omezený funkčním obdobím.
 • Chceme efektivní a hospodárné řešení rozmístění státních zaměstnanců – vystavíme nový administrativní komplex v pražských Letňanech. Uspoříme tak nájemné i vysoké výdaje na provoz a údržbu administrativních budov, stejně tak jako vysoké investice do stávajících energeticky náročných budov.
 • Sloučíme Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu v Ministerstvo hospodářství.
 • Rozšíříme pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu za účelem kontroly hospodaření s veřejnými penězi, například na větší obce.

Celý volební program naleznete zde:

Podívejte se, jak jednotlivé strany pracovaly poslední 4 roky:

 

ČSSD

Plány ČSSD na reformu státní správy jsou svázány krabičkovým myšlením typickým pro státní správu. ČSSD slibuje měnit kompetence ministerstev nebo přesouvat gesce mezi ministerstvy (z jedné krabičky do druhé) v domnění, že přesunem řešení problému na jiné ministerstvo se problém bude řešit lépe. To je však neúčinné řešení palčivého problému.

Česká státní správa potřebuje umožnit a naučit spolupráci, protože ve skutečnosti bychom jinak potřebovali jedno Ministerstvo pro komplexní řešení problémů světa. Snad se tedy za kosmetickými sliby z programu skrývá i vize skutečného (a nutně komplikovanějšího) řešení.

.

Cílem je kompletní digitalizace státu a odstranění administrativy.,“ říká volební program ČSSD.

Výběr konkrétních bodů programu:

 • Zmodernizujeme kompetence jednotlivých ministerstev. Zahraniční obchod nově svěříme jako úkol ministerstvu zahraničí přesunem těchto kapacit z ministerstva průmyslu a obchodu, které se tak stane ministerstvem hospodářství s posílenými pravomocemi v obecné hospodářské politice.
 • Cestovní ruch dostane nově svěřeno ministerstvo kultury. Ministerstvo pro místní rozvoj změníme na ministerstvo pro místní rozvoj a bydlení, které bude mít klíčové kompetence v dostupnosti bydlení a harmonický rozvoj jednotlivých regionů. To by měl být již dnes hlavní účel tohoto ministerstva, který však dlouhodobě neplní. Ministerstvu spravedlnosti nově přisoudíme úlohu ochrany spotřebitele.
 • Rozšíříme propracované sítě kontaktu občana se státní správou skrze Českou poštu.
 • Maximálně zjednodušíme a zmodernizujeme stavební zákon s cílem zkrácení doby udělování stavebního povolení na maximálně jeden rok a zavedení principu jednoho razítka.
 • Zjednodušíme a zpřehledníme zákon o veřejných zakázkách s cílem ušetřit státu maximum finančních prostředků ale také odlehčit veřejné sféře od extrémního administrativního zatížení.

Celý volební program naleznete zde:

Podívejte se, jak jednotlivé strany pracovaly poslední 4 roky:

 

KDU ČSL + ODS + TOP 09  (SPOLU)

Volební program koalice SPOLU zastupuje programy stran KDU-ČSL, ODS a TOP 09, které kandidují společně.

SPOLU si v doprovodném textu ke konkrétním bodům programu uvědomuje, že je potřeba státní správu reformovat, ale konkrétní přísliby se točí jen kolem snižování nákladů a jiných škrtů.

To je sice populární, ale v minulosti vedlo plnění takových slibů jen k tupým škrtům, které státní správě uškodily a nic neušetřily (do budoucna se naopak prodražily, třeba neschopností zvládat krize). Na české státní správě je totiž drahé to, že její výkon neodpovídá ceně. Pokud ale neuděláte nic s výkonem, snížením ceny dosáhneme jen dalšího zhoršení výkonu.

Sympatický je u SPOLU především důraz na přívětivost státní správy vůči občanovi a přísliby začít strategicky vládnout, tedy plánovat, vyhodnocovat učiněné kroky a z nich se systematicky učit. Snad se to povede. Výkonu státní správy by to pomohlo.

„Veřejná správa je služba občanům a podnikatelům. Tuto službu musíme zefektivnit a digitalizovat, abychom srovnali krok se službami v soukromém sektoru. Stejně důležitým cílem je zeštíhlení státní správy. Znamená to méně úředníků a byrokracie, rušení zbytečných zákonů a konec neodůvodněné centralizace,“ říká volební program SPOLU.

Výběr konkrétních bodů programu:

 • Postaráme se o to, aby se státu zlepšila paměť. Mezi úřady budou běhat data, nikoli občan. A jakmile svá data jednou poskytnete, už je po vás nebude nikdy chtít znovu.
 • Částečně zrušíme povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak.
 • Zrušíme zbytečné agendy a úřady. Počet státních úředníků klesne o 13 %. Stát půjde příkladem ve využívání flexibilních a zkrácených úvazků.
 • Stát bude vždy dělat chyby. Proto posílíme jeho odpovědnost a urychlíme vymahatelnost sankcí za nezákonné kroky.
 • Zjednodušíme systémy veřejných zakázek, zejména u komoditních výrobků a služeb.
 • Z kontrol odstraníme zdvojené a zbytečné požadavky, komunikace se státní správou se bude řídit jednotnými, jasnými a předvídatelnými pravidly.
 • Zavedeme posouzení dopadu legislativy (zejména vládních návrhů) na rodinu. Každý návrh získá skóre „FIA“ (Family Impact Assessment).

Každý zákon nebo vyhláška budou po pěti letech automaticky přehodnoceny z hlediska praxe a případně zrušeny.

Celý volební program naleznete zde:

Podívejte se, jak jednotlivé strany pracovaly poslední 4 roky:

 

KSČM

KSČM slibuje v programu strategické řízení, ale hlouběji ani šířeji se reformě státní správy nevěnuje. Akcentuje však přívětivost státní správy vůči občanům.

Chceme odstranit ekonomické překážky přístupu občanů k právu (důsledná revize nadbytečných právních předpisů, bezplatná právní pomoc, úprava soudních a správních poplatků apod.). STOP automatické implementaci směrnic a nařízení EU do českého právního řádu,“ říká volební program KSČM.

Výběr konkrétních bodů programu:

 • Zpřístupnění elektronických služeb občanům formou jednoduché administrace přístupu (bankovní identita, datová schránka pro každého). Odstranění legislativních překážek větší elektronizace. Rozumný kompromis mezi shromažďováním informací a ochranou soukromí.
 • Transparentní výběrová řízení, zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek a tvrdých postihů za svévolné předražování státních zakázek, založené na tiché dohodě soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.
 • Vyvození osobní a sociální zodpovědnosti činitelů státu i místních samospráv a úředních osob za nekompetentní rozhodování, nedbalost a závažná pochybení.

Celý volební program naleznete zde:

Podívejte se, jak jednotlivé strany pracovaly poslední 4 roky:

 

PIRÁTI a Starostové

Vizí Pirátů v oblasti veřejné správy je skutečně profesionální, stabilní, odpolitizovaná, a přitom štíhlá a pružná státní správa. Piráti mají svou vizi podrobně rozpracovanou v několika kapitolách svého obsáhlého volebního programu.

Slibují jak opravit služební zákon (znovu postavit hradby nežádoucím zásahům politiků do nezávislého rozhodování, které současná vláda systematicky bořila, posílení odpovědnosti i stability…), tak posílit schopnost strategického řízení (slibují vládní analytický tým i systematické vyhodnocování učiněných kroků), tak i důraz na přívětivost pro občana.

Úřad má s občanem jednat jako s klientem. Přívětivě. Změňme služební zákon, aby služby státu byly odborné, kvalitní a vzájemně provázané,“ říká volební program Pirátů.

Výběr konkrétních bodů programu:

 • Posílíme analytické schopnosti státního aparátu s cílem lépe plánovat, měřit a vyhodnocovat veřejné výdaje. Řízení státu bude postaveno na datech, nikoliv dojmech. Analytická práce s daty na všech úrovních se stane základem pro rozhodování.
 • Opravíme služební zákon – zejména napravíme škody, které způsobila Babišova vláda, když usnadnila opětovnou politizaci státní správy. Provedeme další úpravy za účelem posílení odpovědnosti úředníků a větší stability státní služby (včetně financování).
 • Posílíme průpravu pro tvorbu analýz, evaluací, návrhů politik nebo projektové řízení, zvláště při přípravě klíčových změn.
 • Upravíme Legislativní pravidla vlády tak, aby ministerstva připravovala legislativu na základě faktů. Podkladové studie pro legislativní návrhy budou posuzovány skupinou nezávislých expertů.
 • Zavedeme koordinaci kontrol i opatření proti nadměrné kontrolní zátěži a zneužívání.
 • Díky analýzám anonymizovaných velkých dat stát upraví podporu, lépe zváží politiku v prevenci a v podpoře sportu a zdravého životního stylu.
 • Zavedeme systém zpětné kontroly a hodnocení efektivity vynaložených výdajů.
 • Struktura řízení ministerstev se dvěma tzv. politickými náměstky může být zachována, dáme jí ale větší smysl. Političtí náměstci budou mít jasnou odpovědnost a jasný mandát. Politické vedení ministerstva musí být dostatečně silné, zároveň však nesmí zneužívat k politickým aktivitám státní úředníky.
 • Státní správa začne provádět proaktivní náborovou politiku a usnadní vstup odborníků z praxe. Platové podmínky pro špičkové informatiky, právníky, analytiky a další experty se budou odvíjet od trhu práce. Stát bude nabízet více nefinančních benefitů běžných v soukromém sektoru.
 • Zavedeme nástroje pro prioritizaci veřejných politik a investičních projektů na základě skutečných potřeb občanů a podniků. Sloužit k tomu bude kromě jiných nástrojů i metoda analýzy nákladů a přínosů (CBA).
 • Umožníme vědcům přístup k novým statistickým datům vytvořeným z informačních zdrojů státních úřadů, díky čemuž doložíme podstatu problémů a ověříme dopad zákonů.
 • Vybrané úřady začnou metodicky sbírat zpětnou vazbu od klientů za účelem zvýšení kvality svých služeb.
 • Navrhneme zřízení nezávislého ředitelství státní služby.
 • Při Úřadu vlády vytvoříme Vládní analytický útvar jako centrální analytickou jednotku státní správy. Útvar obsadíme špičkovými odborníky, kteří pomohou zajistit, že je připravovaná legislativa v souladu s odbornými poznatky a fakty a vychází z aktuálních dat situace v ČR.
 • Posílíme kapacity Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), rozšíříme jeho působnost. NKÚ musí mít pravomoc kontrolovat i státní podniky a státem ovládané firmy. Podpoříme výkonnostní audit veřejných institucí.

Celý volební program naleznete zde:

Podívejte se, jak jednotlivé strany pracovaly poslední 4 roky:

 

PŘÍSAHA

Ve svém volebním programu Přísaha upozorňuje, že bude věnovat pozornost tomu, co stát dělá a zda to dělá účelně a ku prospěchu svých občanů. Za tímto účelem plánuje především posílit kontrolní mechanismy, ale současně i odstraňovat zbytnou administrativu. Přísaha též slibuje provést audit státní správy a na jeho základě státní správu efektivizovat.

Naše země trpí extrémním nárůstem byrokracie, její nepřehledností a především minimální kontrolou její účinnosti a smysluplnosti. Chceme pro dotace vytvořit portál, kde všechny orgány státní správy, instituce, firmy i občané budou schopni vyhledat všechny dotační tituly jasně a přehledně na jednom místě,“ říká volební program Přísahy.

Výběr konkrétních bodů programu:

 • Konečně začneme se systematickou digitalizací a zjednodušením státní správy.
 • Provedeme audit služeb a agendy, kterou stát vykonává, poté zracionalizujeme podle potřebnosti, zjednodušíme, zefektivníme a nepotřebné zrušíme.
 • Zavedeme jeden sjednocený termín pro kontroly ze strany státních úřadů a současně budeme prosazovat, aby úřady mezi sebou data sdílely.
 • Prosadíme výrazné zjednodušení právního řádu, zrušíme nesmyslné zákony a duplicitní byrokracii.
 • Do pravomocí NKÚ přidáme posuzování skutečné účinnost zákonů.
 • Vláda bude mít povinnost řídit se posudky RIA a zároveň mít povinnost vyhodnocovat zpětně dopady již účinných zákonů.

Celý volební program naleznete zde:

Podívejte se, jak jednotlivé strany pracovaly poslední 4 roky:

 

SPD

SPD chce podle svého programu prosadit zejména razantní snížení výdajů na státní a veřejnou správu a byrokracii – stop stav na zvyšování úředníků, odstranit nadbytečné agendy a duplicity, veřejnou správu financovat podle zemského uspořádání s ohledem na specifika jednotlivých oblastí. V programu se tak mísí populární škrtání neoblíbeným (ale potřebným) úředníkům s razantní kosmetickou reformou uspořádání veřejné správy. O tom, jak skutečně státní správu zlepšit se bohužel nic nedozvídáme..

Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí,“ říká volební program SPD.

Výběr konkrétních bodů programu:

 • Dlouhodobě prosazujeme přímou volbu politiků, jejich odvolatelnost a trestní a hmotnou odpovědnost pro všechny veřejné činitele, kteří hospodaří s veřejným majetkem a penězi.

Další body konkrétně k tématu jsme bohužel nenašli.

Celý volební program naleznete zde:

Podívejte se, jak jednotlivé strany pracovaly poslední 4 roky:


Díly seriálu:

 

Zdroj:

 

Lenka Jurašová, Redakce ISVS.CZ

Jakub Černý, Frank Bold