Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo systém pro sběr projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo nový Informační systém projektových záměrů (ISPZ). Ten má být centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky.

Nový systém bude základním pilířem nejen Národního investičního plánu (soubor PDF, 14MB), ale i pro projekty menšího rázu. Díky němu by mělo dojít k efektivnějšímu zacílení dotačních titulů.

Vznikne tím jedinečný zdroj informací pro veřejnou správu, který bude využíván nejen současnou ale i budoucí vládou, ústředními orgány státní správy nebo kraji a obcemi. Stát potřebuje dlouhodobou vizi, která se musí opírat o investiční potřeby území.

— Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

ISZP je určen především pro sběr projektových záměrů obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací či orgánů státní správy aj.

Vkládat své projektové záměry může kdokoliv, mj. i jakýkoliv ekonomický subjekt či fyzický osoba.

Systém poskytne ve zjednodušené podobě informace také široké veřejnosti formou open dat. I občané se tak dozvědí, co konkrétně se v jejich obci či městě plánuje.

Uživatelsky je webový informační systém jednoduchý a přehledný. Každý, kdo do systému bude zadávat projekty, uvidí seznam “vlastních” projektových záměrů.

Stát bude pomocí ISZP monitorovat projekty, které v databázi jsou. Zjištěné informace využije pro efektivní nastavení regionální politiky nebo pomůže odhalit oblasti, které v současné době dotační podporu nemají, ale jsou v území velmi žádané a potřebné.

Klíčové projekty pomohou s tvorbou strategických dokumentů na národní i místní úrovni.

Správu krajských databází projektových záměrů budou mít na starosti sekretariáty regionálních stálých konferencí a hl. město Praha. Jejich úkolem bude zejména komunikace s uživateli, kontrola úplnosti a obsahu dat či aktualizace systému.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.projektovezamery.cz.

Zdroj: