Zadavatel veřejných zakázek musí zjistit údaje o skutečném majiteli

ESFČR na svých stránkách upozorňuje, že zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZVVZ) v § 122 odst. 4 ukládá zadavateli, aby zjistil údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Pakliže z evidence tyto údaje zjistit nelze, vyzve zadavatel vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

 

ZZVZ umožňuje zadavateli v případě pochybností znovu vyzvat dodavatele podle § 46. Pokud by je ani na tuto výzvu nepředložil, může jej zadavatel vyloučit.

— Evropský sociální fond ČR

Stejně tak zadavatel podle § 48 odst. 2 písm. c) může vyloučit dodavatele, pokud doklady neodpovídají skutečnosti.

Další metodiky a stanoviska k ZVVZ najdete zde: Portál o veřejných zakázkách – Metodiky a stanoviska

Zdroj: