Projekt DIA pomůže úřadům zlepšit správu dat

Projekt Digitální a informační agentury pomůže úřadům zlepšit správu dat

Data hrají zcela zásadní roli pro schopnost státu rozhodovat se efektivně a účinně, a to nejen v době krizí. Také v oblastech, v nichž stát potřebuje řešit dlouhodobé společenské problémy, mají data nezastupitelnou roli.

Pokud je však nebudou úřady kvalitně spravovat, nebude možné je k analýze nebo rozhodování využít. Systematická péče o data a jejich dobrá znalost má navíc ekonomické přínosy i pro samotné organizace. Proto DIA vede aktuálně projekt z Národního plánu obnovy zaměřený na kvalitní správu dat, který potrvá do konce roku 2025.

O tom, jak velkou roli hraje správa dat v digitalizaci i ve zlepšení služeb veřejné správy, jsme podrobněji psali v lednovém článku.

Cílem projektu vedeného DIA proto je pomoci více než 30 vybraným úřadům zlepšit práci s daty tak, aby po jeho skončení měly alespoň v prioritních oblastech kvalitně spravovaná data a vytvořily si základ, na kterém mohou samy dále stavět.

 

Minimální standard správy dat přináší základní principy

Jako vodítko pro veřejnou správu vznikl ve spolupráci s expertní skupinou a na základě rozhovorů s vybranými 34 úřady minimální standard správy dat (PDF, 2 strany). Jeho postupným naplňováním za pomoci projektového týmu DIA se úřadům podaří dosáhnout toho, že jejich data budou dobře spravovaná a díky tomu dohledatelná a důvěryhodná.

V rámci projektu vzniknou podpůrné materiály i s příklady dobré praxe, které budou mít úřady k dispozici i v budoucnu. DIA připravuje také sérii workshopů a školení k tématu správy dat. První z nich, který proběhl na začátku března, se zaměřil na představení rolí garanta správy dat (PDF, 4 strany) a datového architekta (PDF, 4 strany) v prostředí veřejné správy. Současně chce projekt úřady mezi sebou propojit a vytvořit komunitu, v níž budou moci sdílet své zkušenosti.

 

Strategie správy dat podpoří přípravu ČR na budoucnost

Jedním z prvních výstupů projektu je Strategie pro správu dat, kterou DIA předloží v nejbližší době k projednání vládě. Je navržena tak, aby namísto vytváření nových a pro úřady kapacitně náročných povinností smysluplně propojila ty, které existují už dnes. Zároveň se strategie zaměřuje na vytvoření nezbytných předpokladů uvnitř samotných organizací, aby mohly povinnosti skutečně naplnit. DIA počítá s tím, že bude navržené aktivity podporovat a koordinovat tak, aby měly spolupracující organizace po celou dobu své cesty za kvalitní správou dat svého partnera.

 

Co ukázaly rozhovory s úřady?

V rámci projektu proběhly rozhovory (PDF, 41 stran) s 34 organizacemi veřejné správy. Posloužily ke zmapování toho, v jakém stavu je nyní správa dat, kde jsou silná místa a co je naopak potřeba zlepšit. Výsledky rozhovorů v podstatě potvrdily, že stav správy datového fondu veřejné správy je v ČR dosti problematický. Správa dat je tak jednou ze základních překážek, které komplikují digitalizaci veřejných služeb.

Získané informace mimo jiné ukázaly, že ne vždy věnují úřady tématu dat a jejich správy dostatečnou pozornost. Stejně jako podpora a rozvoj informačních systémů je navíc většinou výhradně v rukou externích dodavatelů i potřebná znalost dat. Rozhovory také potvrdily dlouhodobý problém většiny organizací s nedostatečnými personálními kapacitami, jejich kvalitou a celkově podfinancováním oblasti ICT.

Tam, kde se daří naplňovat standardy správy dat a data se využívají, stojí za pozitivními výsledky týmy nadšených a schopných lidí. Často však narážejí na chybějící podporu nejvyššího vedení organizace, což jim komplikuje práci Z rozhovorů také vyplynulo, že mnoho aktivit v oblastech eGovernmentu a digitalizace bohužel neodráží realitu organizací veřejné správy a často chybí i větší vzájemná provázanost těchto aktivit. To se pak projevuje v pouze formálním plněním povinností ze strany organizací veřejné správy.

Pozitivní zprávou z rozhovorů bylo na druhou stranu to, jak rozšířené je mezi organizacemi povědomí o otevřených datech. Důkazem je fakt, že roli „koordinátora otevřených dat“ má dobrovolně zavedeno 78 % z oslovených organizací. Projekt DIA na tento trend naváže a bude směřovat k tomu, aby úřady rozšířily dobrou praxi z otevřených dat do celé oblasti správy dat veřejné správy. Podrobnosti o projektu si budete moci brzy přečíst na samostatné podstránce tohoto Portálu o datech.

21. 3. 2024, Jana Novák Gabrielová, Data.gov.cz 

 

Souhrnná zpráva z provedeného auditu
Podprodukt č. I.2

(PDF, 41 stran)

Zdroj:

K tématu: